Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


1.) A szolgáltató:

AGORA TRANSZ PARK Kft.  (cégadatok: 1185 Budapest, Billentyű út 11-13., Adószám: 23387551-2-43, Cg.: 01-09-963215, Bank: 11744003-29912883 ) képviseletében  Kuknyó Bence ügyvezető, továbbiakban mint Szolgáltató )2.) A szerződés létrejötte:

A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevő - továbbiakban, mint ügyfél - között, az itt meghatározottak szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit az

- ÁSZF, és az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az itt meghatározott szabályok a parkoló céljára bekerített területen, ill. a kapu vonalán belül érvényesek. Az ÁSZF a kihajtást követően csak akkor érvényesek amennyiben arra a szerződésből fennálló felelősségi szabályok, és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések vonatkoznak.

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás az ügyfelet terheli.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának (rendelkezési jogának) igazolására az üzemeltető a gépjármű

- forgalmi engedélyét fogadja el hiteles igazolásként.

- az ügyfél az ÁSZF átvételével és aláírásával az itt meghatározottak tudomásul veszi.3.) Az üzemeltető kötelezettsége:

- a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri, vagy fedett őrzött parkolóban tárolja,

- a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a parkolási kártyát és forgalmi engedélyt felmutató személynek kiadja,

- a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és

- a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 1. és Ferihegy 2. terminálokhoz az ügyfél kérésére díjmentes reptéri transzfer - szolgáltatást nyújt.4.) Az ügyfél kötelezettsége:

Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre, a parkoló kártya megőrzésére, valamint a ÁSZF betartására köteles.  Az ügyfél dönthet úgy, hogy a gépjárműve kulcsait a parkoló üzemeltetőjének átadja, illetve azt saját felelősségre magával viszi.

Amennyiben a gépjármű kulcsait átadja, úgy ennek ténye, továbbá a gépjármű kilométer óra állása, és az üzemanyagszint is feljegyzésre, dokumentálásra kerül. A kulcs átadásával az ügyfél hozzájárulását adja, hogy rendkívüli helyzet - vis maior - esetén a szolgáltató a gépjárművet biztonságos helyre szállítsa.

A parkoló kártya elvesztése esetén a gépjármű csak a forgalmi engedély és személyi igazolvány bemutatása mellett adható ki.5.) Biztosítás, felelősség:

Az üzemeltető a tevékenységének végzésére biztosítási fedezettel rendelkezik. A biztosítási feltételek a következők:

- Az üzemeltető általános felelősségbiztosítással rendelkezik a telephelyre vonatkozóan. A biztosító a szerződésben rögzített mértékben és feltételek szerint megtéríti az üzemeltető szolgáltatása során , illetőleg a hibás teljesítés következtében, a biztosított szerződéses partnereit ért azon dologi károkat, amelyekért a biztosított, a magyar  magánjog szabályai szerint, kártérítési felelősséggel tartozik.

- Az üzemeltetőnél található biztosítási feltételek, és kiegészítő záradékokban rögzített kockázatokra terjed ki a biztosító szolgáltatása. Nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

- Az üzemeltető felelőssége a nyíltszíni parkoló sajátosságaira tekintettel terjed ki a jármű állagmegóvására. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jármű szabadtéri tárolása során bekövetkező szennyeződéséért, természeti károkért, és a vis maior körébe tartozó eseményekért.

- Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelőssége kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért.

- Az üzemeltető felelőssége egyebekben a tevékenységére kötött, mindenkor érvényes biztosítási szerződésben foglalt vagyon- és felelősségbiztosítási fedezethez igazodik.6.) A szolgáltatási díj megfizetése:

- egyéni ügyfelek a parkoló foglalásakor kötelesek a díjak megfizetésére.

- fizetés forintban, és más valutában, devizában, készpénzben és bankkártyával lehetséges.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a járművel a parkoló területe kizárólag a díjak megfizetését követően hagyható el, a díj meg nem fizetése esetén a személyzet a járművet visszatarthatja. Az ügyfélnek felróható a szolgáltatási díj teljesítésével kapcsolatos vitás helyzet esetén a jármű visszatartása miatt az ügyfél nem alapíthat és érvényesíthet kártérítési, kártalanítási igényt.

Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló kártyát felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető az ügyfél rendelkezési jogát külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.

Amennyiben a járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.

A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.7.) Transzfer - szolgáltatás:

Az üzemeltető a parkoló és Ferihegy 1., ill. Ferihegy 2. reptéri terminálok között az oda- és visszautazást saját gépjárművel biztosítja ügyfelei részére. (reptéri transzfer). A reptéri forgalmat fuvarszervezők figyelik, az utas a parkolóba való érkezést megelőzően, ill. a repülőgép leszállását követően telefonon jelzi a megérkezés tényét, a következő telefonszámon: +36 – 20 - 9799-979

A transzfer árát a parkolási díj tartalmazza. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával.

A transzfer - szolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Érkezéskor az adminisztrációs műveletekre, illetve a parkoló kártya elkészítésére, esetleges várakozásra időt kell szánni (átlagosan 10-15 perc). Az 1. terminálról történő utazás esetén a parkolóból a menetidő körülbelül 5 perc, a 2. terminálról történő utazás esetén a parkolóból a menetidő körülbelül 10 perc normál útviszonyok és/vagy átlagos forgalom esetén. Csúcsforgalom és/vagy rossz idő esetén az 1. terminál és parkoló között körülbelül 10, a 2. terminál és parkoló között pedig körülbelül 15 perc menetidővel kell számolni.

Az üzemeltető vállalja, hogy az igény felvételét követő 15 percen belül a transzfer-buszt az oda út céljára a parkolóban, visszaút céljára pedig 20 percen belül a terminálon kiállítja. A tájékoztató jellegű menetidő további kb. 15 perc. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye.

Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az ügyfelet legalább a fentiekben jelzett maximális időn belül a terminálra, ill. a parkolóhoz eljuttassa, nem vállal azonban felelősséget a műszaki, vagy forgalmi okokból és a hatósági intézkedések miatt bekövetkező esetleges késések következményeiért. A repülőjárat elérésével és lekésésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.

A transzfert biztosító buszok előre meghatározott útvonalon haladnak, ki- és beszállás csak a parkolóban és a terminálokon lehetséges.

Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek)

Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások, és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

A parkoló szabályszerű elhagyásával (kapu vonalán történő áthaladás) a felek közötti jogviszony véget ér, ezt követően az üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Az itt rendezettek aláírt parkoló kártya hiányában is érvényesek.

A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók.

Az ÁSZF mellékletét képezi a mindenkori parkolási díjszabás.